Będą bardziej rygorystyczne normy jakości powietrza? PE apeluje do krajów Unii

psav zdjęcie główneW niewiążącej rezolucji przyjętej 446 głosami za, przy 146 przeciw i 79 wstrzymujących się posłowie podkreślają, że zanieczyszczenie powietrza ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i transgraniczny i wymaga działań na wszystkich szczeblach zarządzania.
Apelują do Komisji Europejskiej o zaproponowanie wprowadzenia bardziej rygorystycznych norm dla zanieczyszczeń w unijnych przepisach dotyczących jakości powietrza, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Eurodeputowani zwracają się też do władz krajów UE o opracowanie planów działań w zakresie czystego powietrza, obejmujących wszystkie źródła zanieczyszczenia powietrza i wszystkie sektory gospodarki.
Zdaniem PE, Komisja Europejska powinna zaktualizować dyrektywę w sprawie jakości powietrza zgodnie z obowiązującymi limitami WHO dotyczącymi zawartości cząstek stałych, tlenku siarki i ozonu. Powinna także przyspieszyć kontrolę przestrzegania przez państwa członkowskie norm emisji z samochodów z silnikami wysokoprężnymi zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym homologacji typu pojazdów.
Posłowie są zaniepokojeni rosnącymi dowodami naukowymi dotyczącymi wpływu na ludzi zanieczyszczenia powietrza związanego z ruchem drogowym. Wzywają również UE do opracowania procedur dochodzenia roszczeń zbiorowych w celu ochrony konsumentów w przypadku jakiegokolwiek przyszłego skandalu związanego z emisją samochodów.
Producenci samochodów powinni zmodernizować niezgodne z normami pojazdy z silnikami wysokoprężnymi. Koszty powinny być ponoszone przez producentów samochodów.
Posłowie apelują o powiązanie środków z wspólnej polityki rolnej w przyszłym budżecie z obowiązkowymi środkami ograniczania zanieczyszczenia powietrza.
Obecnie sektory produkcji żywności i rolnictwa są odpowiedzialne za nadmierne emisje amoniaku (NH3), podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4). 94 proc. emisji amoniaku i 40 proc. emisji metanu pochodzi z działalności rolniczej.
Słaba jakość powietrza ma ogromny wpływ na zdrowie, szczególnie narażone są kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Około 90 proc. Europejczyków mieszkających w miastach jest narażonych na zanieczyszczenia powietrza uważane za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.
Eurodeputowani przypominają, że unijne limity emisji są nadal wyższe od zalecanych przez WHO, a Europejska Agencja Środowiska (EEA) szacuje, że każdego roku ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów jest spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w UE.
Obecnie w 20 państwach członkowskich toczy się 29 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem unijnych dopuszczalnych wartości jakości powietrza, a około dwóch trzecich państw członkowskich nie przestrzega obecnie wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu (NO2).