GK TAURON Polska Energia: Szacunkowe wyniki za I kwartał 2019 r.

psav zdjęcie główne
Ponadto Spółka informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w Grupie TAURON obowiązuje zmieniona polityka rachunkowości dotycząca prezentacji aktywów górniczych związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian w segmencie Wydobycie. W efekcie skumulowane koszty prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian są prezentowane w pozycji rzeczowe aktywa trwałe (przed zmianą polityki rachunkowości: w pozycji pozostałe aktywa niefinansowe). Rozliczenie nakładów poniesionych na te aktywa jest prezentowane w wyniku finansowym jako amortyzacja. Zmiana polityki rachunkowości pozytywnie wpłynęła na wynik EBITDA segmentu Wydobycie w I kwartale 2019 r. w wysokości 25 mln zł.
W I kwartale 2019 r. w wynikach finansowych segmentu Wytwarzanie ujęto w koszcie rezerwy tworzonej w związku z obowiązkiem przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji CO2 883 tys. jednostek poświadczonej redukcji emisji (Certified Emission Reduction, CER). Spółka szacuje, że ujęcie w koszcie rezerwy powyższych jednostek CER (których cena nabycia jest znacznie niższa od jednostek EUA) miało pozytywny wpływ na wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie na poziomie 60 mln zł.
Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 r.
>>> Czytaj też: PKN Orlen zakończył budowę instalacji metatezy w Płocku