JSW pozyskała ponad 1 mld zł finansowania z konsorcjum banków oraz EBI

psav zdjęcie główneFinalizacja umów z bankami była możliwa po niedawnym wyrażeniu przez akcjonariuszy JSW zgody na ustanowienie stosownych zabezpieczeń na majątku spółki – taką zgodę nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wydało 3 kwietnia. W efekcie zarząd JSW mógł podpisać umowy z bankami.
Jak poinformowała JSW we wtorkowych komunikatach, umowa z konsorcjum tworzonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu i banki: BGK, Pekao, PKO BP i ICBC, dotyczy łącznie 760 mln zł. Na finansowanie składa się: 360 mln zł kredytu odnawialnego, 100 mln zł pożyczki terminowej oraz kredyty terminowe w dolarach o równowartości 300 mln zł. Finansowanie planowane jest na okres do siedmiu lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na pięć lat z możliwością przedłużenia o dwa lata.
JSW planuje przeznaczyć pozyskane środki m.in. na finansowanie inwestycji oraz nabycie 95,01 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Poręczycielem finansowania jest spółka zależna JSW – JSW Koks.
Inna umowa, podpisana wspólnie przez JSW i JSW Koks, dotyczy 58,5 mln euro (ponad 250 mln zł) kredytu terminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Okres spłaty tego kredytu wynosi osiem lat od jego uruchomienia. Kredyt ma być wypłacony w maksymalnie pięciu transzach, w okresie dwóch lat. Kwota każdej transzy wynosić ma co najmniej 10 mln euro. Wypłaty transz mogą być zrealizowane w euro, lub – z zastrzeżeniem dostępności – w dolarach lub złotówkach. Umowa dopuszcza przedterminową spłatę kredytu.
JSW i JSW Koks planują wykorzystać pozyskane środki na modernizację koksowni oraz inwestycje w produkcję energii z gazu koksowniczego i metanu, towarzyszącego złożom węgla. Dotyczy to zarówno budowy silników kogeneracyjnych zasilanych metanem, jak i modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury energetycznej, poprawy efektywności czy ograniczania emisji zanieczyszczeń i emisji CO2.
Jak mówił podczas marcowej konferencji prasowej prezes JSW Daniel Ozon, na koniec ub. roku JSW spłaciła całość zaangażowania kredytowego z przeszłości, a obecnie pozyskuje długoterminowe finansowanie na kolejne 7-8 lat. „Aktualnie jesteśmy spółką bez długu. Nowe finansowanie, które będzie podpisane w kwietniu, przewiduje kilka transz – obrotowe, inwestycyjne oraz jedną 100-milionową transzę na zakup PBSz. Mając zagwarantowane to finansowanie, finansowanie z EBI oraz pożyczki z funduszy ochrony środowiska (…) aktualnie nasze potrzeby finansowe są zabezpieczone” – zapewniał 15 marca Ozon.
Kwietniowe decyzje nadzwyczajnego walnego zgromadzenia JSW otworzyły drogę do sfinalizowania umów z bankami, a także realizacji przygotowywanej od wielu miesięcy transakcji przejęcia od spółki Primetech (dawnej Kopex) ponad 95 proc. akcji zatrudniającego ponad tysiąc osób Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, wyspecjalizowanego w robotach i usługach górniczych, m.in. głębieniu szybów i drążeniu chodników. Włączenie PBSz do grupy JSW ma m.in. przyspieszyć inwestycje służące udostępnianiu nowych złóż i pokładów węgla koksowego. W styczniu br. zgodę na przejęcie PBSz przez JSW wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W ub. roku grupa JSW wydała na inwestycje prawie 1,7 mld zł, w tym roku planuje zwiększenie nakładów. Wśród priorytetowych przedsięwzięć jest m.in. zakończenie modernizacji zakładów przeróbczych w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice, a także kontynuacja prac zmierzających do uruchomienia nowej kopalni Bzie-Dębina, w styczniu wydzielonej w strukturze JSW jako odrębny podmiot. W tym roku nakłady w tej kopalni sięgną 140-150 mln zł, a wydobycie węgla ma tam rozpocząć się w 2022 r. JSW, zmierzając do powiększenia swojej bazy zasobowej, chciałaby także do końca kwietnia porozumieć się z firmą Prairie Mining ws. podstawowych warunków transakcji (tzw. term-sheet) dotyczącej potencjalnego przejęcia przez JSW kontroli nad aktywami tej spółki: złożem Dębieńsko oraz złożem Jan Karski na Lubelszczyźnie.
W ub. roku grupa JSW wypracowała 1,76 mld zł skonsolidowanego zysku, notując 10,5-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 9,8 mld zł. EBITDA grupy kapitałowej wyniosła 3,1 mld zł. W 2018 r. zakłady grupy JSW wyprodukowały 15 mln ton węgla oraz 3,6 mln ton koksu – w obu przypadkach oznacza to wzrost o ponad 3 proc. wobec 2017 r. Grupa JSW zatrudnia niespełna 28,3 tys. osób, w tym 21,7 tys. pracowników w samej spółce.>>> Czytaj też: Norwegowie planują rozstać się z naftą: „Cały przemysł jest zaskoczony i zawiedziony”