PGNiG miało 388 mln zł zysku netto, 1 574 mln zł EBITDA bez odpisów w IV kw.2018

Zysk operacyjny wyniósł 596 mln zł wobec 651 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w IV kw. ub.r. 1 347 mln zł wobec 1 323 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA bez odpisów na rzecz aktywów trwałych sięgnęła odpowiednio: 1 574 mln zł wobec 1 872 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 753 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 10 908 mln zł rok wcześniej. W IV kw. 2018 r. w Poszukiwaniu i Wydobyciu wzrost przychodów ze sprzedaży sięgnął: w przypadku gazu – o 294 mln zł (+28% r/r), a ropy naftowej i kondensatu – o 169 mln zł (+34% r/r); w Obrocie i Magazynowaniu wzrost przychodów ze sprzedaży gazu sięgnął 24% r/r i kosztów paliwa gazowego 31% r/r, głównie w wyniku wyższych cen ropy i gazu; w Dystrybucji wyższy był wolumen dystrybucji (o +4% r/r) oraz niższe o 4% r/r przychody z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej w związku z niższą taryfą od 1 marca 2018 r.; w Wytwarzaniu odnotowano wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 31% r/r, będące wynikiem wyższego wolumenu produkcji oraz wyższych notowań cen energii elektrycznej, podano w prezentacji wynikowej. W całym 2018 r. PGNiG odnotowało 3 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 923 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4 395 mln zł wobec 3 910 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7 115 mln zł wobec 6 579 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41 234 mln zł w 2018 r. wobec 35 857 mln zł rok wcześniej. „Mamy za sobą bardzo dobry rok z satysfakcjonującymi nas wynikami. Rosnące ceny ropy naftowej i wzrost zapotrzebowania na ten surowiec pozwoliły nam zwiększyć przychody z jej sprzedaży. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego przyczyniły się natomiast rosnące ceny na Towarowej Giełdzie Energii. W 2018 roku sprzedaliśmy o ponad 2,26 mld m3 gazu więcej niż rok wcześniej, co stanowi wzrost o 8% – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie. Dzięki wzrostom cen ropy naftowej i gazu ziemnego przychody ze sprzedaży segmentu Poszukiwanie i Wydobycie zwiększyły się o 25% do 7,67 mld zł, a EBITDA tego segmentu o 30%, podano także. „Zwiększyliśmy nakłady na segment Poszukiwanie i Wydobycie. Zastosowanie nowoczesnych technologii rozpoznania węglowodorów pomogło nam osiągnąć wysoką trafność odwiertów. Poprzez intensyfikację prac poszukiwawczych, inwestycje w produkcję z eksploatowanych złóż i optymalizację czasu ich zagospodarowania możliwe było utrzymanie wydobycia gazu ziemnego w całej grupie kapitałowej (Polska, Norwegia, Pakistan) na poziomie 4,55 mld m³. Zwiększyliśmy krajowe wydobycie ropy naftowej o 4% i o 12% w Norwegii. Akwizycje na norweskim szelfie pozwolą nam na sukcesywny wzrost własnego wydobycia do poziomu założonego w strategii” – dodał Woźniak. „Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie ogółem wzrósł o 8% do 28,16 mld m3. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 19% do 31,70 mld zł. O ile w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyższe ceny ropy wpływają pozytywnie na jego wyniki, w przypadku Obrotu i Magazynowania wiążą się z wyższymi kosztami pozyskania gazu importowanego” – czytamy w komunikacie. Przychody ze sprzedaży segmentu Dystrybucja, jak i wolumen dystrybuowanego gazu ziemnego utrzymały się na poziomach zbliżonych do 2017 roku, mimo obniżonej od marca taryfy dystrybucyjnej. W 2018 roku liczba nowych przyłączeń do sieci wyniosła 60 750, w porównaniu do 54 922 przyłączeń w 2017 roku, co stanowiło wzrost o 10,6%, dodano w informacji. „W segmencie Wytwarzanie przychody, głównie ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, wzrosły o 6% do poziomu 2,39 mld zł. Na wynik segmentu pozytywny wpływ miały wyższe ceny prądu, zaś czynnikami niesprzyjającymi były wyższe temperatury w drugiej połowie 2018 roku oraz ceny węgla. W 2018 roku rozpoczęła się eksploatacja wielopaliwowego bloku energetycznego w Elektrociepłowni ‚Zofiówka’ o mocy 70 MWe i 120 MWt” – wskazano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 3 289 mln zł wobec 2 034 mln zł zysku rok wcześniej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. (ISBnews) (ISBnews)